ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အလွဴတြင္ပါဝင္လွဴဒါန္း

ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အလွဴတြင္ First National Insurance အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းကို ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။