မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ FNI ၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား

မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ FNI ၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား

FNI အေနျဖင့္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္၏ ပထမေန႔တြင္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို One-Stop Service ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္အျပင္ ျပပြဲလာမိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားအတြက္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ေနပါသည္။

မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးရွိအရာမ်ားကိုအာမခံအကာအကြယ္မ်ားျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာကာကြယ္ႏုိင္ရန္ FNI Booth ကိုလွမ္းလာခဲ့ဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္       - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ

က်င္းပမည့္အခ်ိန္         - မနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၇း၀၀) နာရီအထိ

က်င္းပမည့္ေနရာ         ​- မိုးညွင္းၿမိဳ႕၊ ေရႊသာေလ်ာင္းဇာတ္ရံု

 

ေသာကကင္းေဝးစိတ္ေအးေစႏိုင္ FNI